ระบบ Intranet

download     คู่มือการ Login ระบบ Intranet อย่างปลอดภัย
download     คู่มือการใช้งานการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
download     คู่มือการนำรูปเข้าระบบ INTRANET
download     คู่มือระบบงานบันทึกสั่งการ มอบหมายและติดตามงาน
download     คู่มือระบบจองรถยนต์
download     คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
download     คู่มือระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
download     คู่มือระบบใบลา
download     คู่มือระบบยืมอุปกรณ์
download     คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
download     ระบบงานตอบข้อซักถาม
download     ระบบจองรถยนต์
download     ระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
download     ระบบจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
download     ระบบนัดหมาย
download     ระบบบริหารจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์
download     ระบบบริหารแผนการประชุม
download     ระบบบันทึกการประชุม(NEW)
download     ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล GFMIS
download     ระบบสำรวจความคิดเห็น