·   หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      กองแผนงาน กรมอนามัย

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

โทร. 025904300

·   ระบบงานบุคลากร

นางสาววาสนา สงวนหมู่

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

โทร. 4091

โทร. 4293

·   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารงานภายใน (
Intranet)

นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง  

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

โทร. 4293

 

·    ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

นางสาวภัสราภรณ์  ห้อยกรุด

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

โทร. 4301

โทร. 4293

·   ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง
(OpenID Service)

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

โทร. 4293

โทร. 4290

·   ระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย

นายดุลยวัฒน์  มาป้อง

นายนางสาวภัสราภรณ์  ห้อยกรุด

โทร. 4301

 

·   ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
กรมอนามัย

นายฉัตรชัย ไตรรัตนภิรมย์

นายสุทธิพัฒน์ สันติชานุวัตร

โทร. 4293

·   ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย

·   ระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

นายกิตตินันท์  สายะเวส

นายสมยศ  หาญวงค์

โทร. 4293

โทร. 4290

·   ระบบขุมทรัพย์ความรู้

นายฉัตรชัย ไตรรัตนภิรมณ์

นายกิตตินันท์  สายะเวส

โทร. 4293

·   ระบบประชุมทางไกล
(Web Conference)

นายฉัตรชัย ไตรรัตนภิรมณ์

นายสุทธิพัฒน์ สันติชานุวัตร

นายภานุพันธ์  จิราพงษ์

โทร. 4293

·   ระบบการประชุมกรมอนามัย

นายพงษ์กรณ์  อักษรนิติตระกูล

นางนุชนารถ  รักประเสริฐ

โทร. 4301

โทร. 4286

·  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(anamai.mail.go.th)

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

นายสมยศ  หาญวงค์

โทร. 4293

โทร. 4290

·  โปรแกรม Open Office

นายฉัตรชัย ไตรรัตนภิรมณ์

โทร. 4293

·  ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

นายสิทธิชัย  ศิริรัตน์

โทร. 4290

 

·  ระบบ Antivirus Kaspersky

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

นายสิทธิชัย  ศิริรัตน์

โทร. 4290

·   ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุงรักษาคอมฯ

นายพงศ์ภัค  กุศลสมบูรณ์

นายภานุพันธ์  จิราพงษ์

โทร. 4290