รอบรู้เรื่องไอที
       เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ทิปคอมพิวเตอร์

Ø  นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

Ø  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Ø ซอฟต์แวร์ (Software)

Ø เครือข่าย (Network)

Ø  ความปลอดภัย (Security)

  แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
       ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

Ø ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Ø ซอฟต์แวร์ (Software)

Ø เครือข่าย (Network)

Ø  ความปลอดภัย (Security)