·         บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

Ø  คำสั่งแต่งตั้ง หรือ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด]

Ø  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด]

Ø  คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด]

Ø  แผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนา [ดาวน์โหลด]

Ø  คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]

Ø  รายงานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด]

Ø  มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ø  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน ตามนโยบายและปฏิบัติการ [ดาวน์โหลด]

Ø  ตัวอย่าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ดาวน์โหลด]

Ø  รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด] [ดาวน์โหลด]

·         ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)

Ø  รายงานการประชุมทบทวนข้อมูลตามแนวทางจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ [ดาวน์โหลด]

Ø  แผนการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) [ดาวน์โหลด]

Ø  ระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) [link]

Ø  หลักฐานหน้าจอระบบ DOC ที่มีข้อมูลเดือนปัจจุบัน [ดาวน์โหลด]

Ø  คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานมีการระบุลำดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล [ดาวน์โหลด]

Ø  คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน [ดาวน์โหลด]