นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

Ø  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

Ø  คู่มือ มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Government Mobile Application Standard V.1 ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแจ้งนโยบายการใช้งานเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของเครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) (๑๐ กันยายน ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๓ ก ๓ กันยายน ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  วิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ( ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๔๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด (๙ กันยายน ๒๕๕๒)  ดาวน์โหลด

Ø  ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๑ (๕ กันยายน ๒๕๕๑) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) ดาวน์โหลด

Ø  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕) ประจำปี ๒๕๕๐ พิมพ์ครั้งที ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๐) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับการ์ตูน) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) ดาวน์โหลด

Ø  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างปีงบประมาณ และการจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (๑ เมษายน ๒๕๔๘) ดาวน์โหลด

Ø  Safety net คู่มือการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) ดาวน์โหลด

Ø  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕) และการจัดระเบียบเว็บไซต์ของทางราชการหลังการจัดโครงสร้างใหม่ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) ดาวน์โหลด

Ø  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔) ดาวน์โหลด

Ø  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม ๒๕๕๖) ดาวน์โหลด