·        เอกสาร "การตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศ"

Ø  เอกสารตัวอย่าง :  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารแบบฟอร์ม :  ดาวน์โหลด

·        เอกสารการประชุม ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง "แนวทางการพัฒนามารตรฐานการักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด"

Ø  เอกสาร : แนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสาร : Digital Economy, Digital Thailand และ Digital Government  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสาร : การจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย และข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้ระบบประชุมทางไกล โดย นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสาร : การพัฒนา Mobile Application โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor กรมอนามัย' โดย นายชาลี วุฒิสรรค์ ดาวน์โหลด

·        เอกสารการประชุมขับเคลื่อน "การปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

Ø  เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 6.1 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย  ดาวน์โหลด

·        เอกสารการอบรม โครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Ø  เอกสารบรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย   ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารบรรยาย การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารบรรยาย IPv6 Lab and Techtorial (Cisco)   ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารบรรยาย การปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6   ดาวน์โหลด

·        เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Ø  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 26  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 27  ดาวน์โหลด

·        เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Ø  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 10  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 11  ดาวน์โหลด

·        เอกสารการประชุมช่องโหว่ของระบบงาน กรมอนามัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Ø  เอกสารกำหนดการวารการประชุม  ดาวน์โหลด

Ø  เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร  ดาวน์โหลด