·        คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ดาวน์โหลด

·        คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2558 ดาวน์โหลด

·        คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2561 ดาวน์โหลด

·        คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ดาวน์โหลด

·        แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Ø  สำหรับหน่วยงานระดับกอง/กลุ่มงาน ดาวน์โหลด

·        ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Ø  ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด

Ø  ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดทำคำขอเงินงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด

·        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

Ø  มติคณะรัฐมนตร การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

·        เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

Ø  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด

·        แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

Ø  ระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

Ø  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

·        แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

Ø  แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ดาวน์โหลด

Ø  แบบฟอร์มภาพรวมโครงการ ดาวน์โหลด

Ø  แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อทดเเทน ดาวน์โหลด

Ø  เเบบฟอร์ม HW ดาวน์โหลด


·        การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

Ø  แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ดาวน์โหลด

Ø  แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล ระบบงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

Ø  แบบฟอร์มภาพรวมโครงการ ดาวน์โหลด

Ø  เเบบฟอร์ม SW ดาวน์โหลด

Ø  เเบบฟอร์มแบบบัญชีราคากลาง ดาวน์โหลด

Ø  Template นำเสนอโปรแกรม ดาวน์โหลด

·        แบบฟอร์มเพิ่มเติม

Ø  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

Ø  ตัวอย่าง การชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัล ดาวน์โหลด

Ø  ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อทดแทน ดาวน์โหลด

Ø  ตัวอย่าง รายงานการจัดหาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด