สรุปรายงานการจัดการระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ กรมอนามัย

การใช้งานรวมทุกหน่วยงาน

2557

2558

กรมอนามัยส่วนกลาง

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 8

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีม

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2557

2558

ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม

2557

2558

ศูนย์อนามัยพื้นที่สูง ลำปาง

2557

2558

ศูนย์ห้อมปฏิบัติการกรมอนามัย

2557

2558

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข

2557

2558