Ø   เเบบฟอร์มขอใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับบุคคลภายใน

Ø   แบบฟอร์มขอใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งาน Internet กรมอนามัย สำหรับบุคคลภายนอก

Ø   แบบฟอร์มขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับผู้บริหาร (VIP) กรมอนามัย

Ø   แบบฟอร์มขอใช้งานการเข้าถึงสิทธิ์ควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระยะไกล (VPN) กรมอนามัย

Ø  แบบฟอร์มขอดาวน์โหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

Ø  แบบฟอร์มขอใช้บริการหมายเลข IP Address เพื่อประชุม WebConference

Ø  แบบฟอร์มลงทะเบียนขออนุญาตใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย

Ø  แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย

Ø  แบบฟอร์มขอใช้งานระบบบริหารงานภายใน (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Ø  แบบฟอร์มขอใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)