คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

โทร.4300


 ระบบงานบุคลากร

นางสาววาสนา สงวนหมู่

โทร. 4079


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง  

โทร. 4293


ระบบบริหารงานภายใน (Intranet)

นายอภิวัฒน์ ผุดผ่อง  

โทร. 4293


ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

นางสาวภัสราภรณ์  ห้อยกรุด

โทร. 4301


กรมอนามัย (DOC)

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

โทร. 4324


ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OpenID Service)

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

โทร. 4324


ระบบโครงการคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Supply Com)

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

โทร. 4324


ระบบเรียนออนไลน์ (Mooc anamai)

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

โทร. 4310


ระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย

นายดุลยวัฒน์  มาป้อง

โทร. 4301

นายนางสาวภัสราภรณ์  ห้อยกรุด


ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย

นายกิตตินันท์  สายะเวส

โทร. 4279


ระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

นายธิติ แสงด่วน

โทร. 4292


ระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

โทร. 4310


ระบบการประชุมกรมอนามัย

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

โทร. 4326


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (anamai.mail.go.th)

นายธิติ แสงด่วน

โทร. 4292


ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

นายธิติ แสงด่วน

โทร. 4292


ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

นันทนิจ จิตตเกษม

โทร. 4290


ระบบ Antivirus Kaspersky

นายพงศ์ภัค  กุศลสมบูรณ์

โทร. 4290


 ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุงรักษาคอมฯ

นายภานุพันธ์  จิราพงษ์

โทร. 4290

นายนครินทร์ อนันตะมี