คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

โทร.4300


 ระบบงานบุคลากร

นางสาววาสนา สงวนหมู่

โทร. 4079


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรรณปพร สวัสดิ์อำไพรักษ์

โทร. 4293


ระบบบริหารงานภายใน (Intranet)

นางสาวพรรณปพร สวัสดิ์อำไพรักษ์

โทร. 4293


ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)

นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

โทร. 4301

โทร. 4648ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OpenID Service)

นายภานุพันธ์ จิราพงษ์

โทร. 4292


ระบบโครงการคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Supply Com)

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

โทร. 4324


ระบบเรียนออนไลน์ (Mooc anamai)

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

นายกิตตินันท์  สายะเวส

โทร. 4310

โทร. 4279


ระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย

นายธนพล สวารักษ์

โทร. 4648

นายสมเกียรติ ปฏิรพ


ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย

นายกิตตินันท์  สายะเวส

โทร. 4279


ระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

นายภานุพันธ์ จิราพงษ์

โทร. 4292


ระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

โทร. 4310


ระบบการประชุมกรมอนามัย

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

โทร. 4648


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (anamai.mail.go.th)

นายภานุพันธ์ จิราพงษ์

โทร. 4292


ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

นายภานุพันธ์ จิราพงษ์

โทร. 4292


ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

นันทนิจ จิตตเกษม

โทร. 4290


ระบบ Antivirus Kaspersky

นายภานุพันธ์ จิราพงษ์

โทร. 4290


 ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์/ซ่อมบำรุงรักษาคอมฯ

นายธายุกร นากผสม

โทร. 4290

นายนครินทร์ อนันตะมี