คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้ DM/KM กทส.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. ขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ/เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสารบรรณที่ทันสมัย
ระบบตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 : VOE
ระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัย ด้านสุขลักษณะสำหรับสถานประกอบกิจการสำหรับสถานศึกษาอนามัยโรงเรียน (School Health) ภายใต้ระบบ Thai Stop Covid Plus

2. กำหนดทิศทาง นโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย
แผนบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Secerity Incident Respont)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570

3. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการขับเคลื่อนบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระบบสมุดสุขภาพ (Health Book)

4. พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)