คุณกำลังมองหาอะไร?

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอนามัย ปี 2558-2561

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกับพันธกิจสำคัญของกรมอนามัย ได้กำหนดแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอนามัย ระหว่างปี 2558-2561 ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

“SMART Department of Health”

“กรมอนามัยประยุกต์ใช้ไอซีทีอย่างชาญฉลาดช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มคุณภาพบริการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ทั่วถึง เท่าเทียม”

 

พันธกิจกรมอนามัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า พอเพียง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งด้าน Hardware, Software และ People ware สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร้รอยต่อ และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนได้ทั่วถึง เท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา ร่วมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรแห่งความรู้ทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ปี 2558-2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อย่างคุ้มค่า พอเพียง และปลอดภัย

            เป้าหมายที่สำคัญ

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน 1.1 การจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุม Hardware Infrastructure, Network Infrastructure and Software 

1)      โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติม

2)      โครงการจัดทำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure: VDI) ที่มุ่งเน้นการประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing)

3)      โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

4)      โครงการพัฒนาโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงานกรมอนามัย

5)      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการแบบไร้สาย

6)      โครงการปรับเปลี่ยนเครือข่ายให้รองรับมาตรฐาน IPV6

7)      โครงการพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัย

8)      โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน

9)      โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แผนงาน 1.2 การจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

1)      โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

2)      โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

3)      โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

4)      โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)

5)      โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

6)      โครงการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร การบริการ และงานวิชาการ

            เป้าหมายที่สำคัญ

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำมาตรฐานข้อมูล

1)      โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์กรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากลและทำงานได้หลากหลายแพลทฟอร์ม

2)      โครงการประยุกต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ผนวกกับเทคโนโลยี mobile ให้บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีปฎิสัมพันธ์

3)      โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล

4)      โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฎิบัติการกรมอนามัย (DOC)

5)      โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6)      โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงาน

7)      โครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8)      โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลที่สำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9)      โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศภายในและภายนอกหน่วยงาน

10)  โครงการพัฒนาระบบบริการรวมศูนย์ (Web Portal)

11)  โครงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนงาน 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานและการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัยเป็นอัตโนมัติ

1)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง

2)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร

3)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

4)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ

5)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจองห้องประชุม

6)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบันทึกสั่งการ

7)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการผู้ใช้ระบบ (User Management)

8)      โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล

9)      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)

10)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบราชการ

11)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบ พร้อมทั้งพัฒนากลไกการบริหาร

            เป้าหมายที่สำคัญ

  แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1)      โครงการการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

2)      โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3)      โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการภายใน (Intranet) กรมอนามัย

4)      โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้ความรู้การใช้งานระบบการจัดการภายใน (Intranet) กรมอนามัย

5)      โครงการประกวดหน่วยงานใช้งานระบบสารสนเทศภายในกรมอนามัยเต็มประสิทธิภาพ

แผนงาน 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1)      โครงการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2)      โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมเส้นทางความก้าวในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3)      โครงการศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise  Architecture)

4)      โครงการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัยปี 2558 – 2561

5)      โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัยปี 2562 – 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์และทุนปัญญาทางด้าน ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรและภาคีเครือข่าย

  เป้าหมายที่สำคัญ

  แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน 4.1 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบุคลากรทุกระดับและภาคีเครือข่าย

1)      โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

2)      โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและกฎหมายทเกี่ยวข้อง

3)      โครงการประเมินความรู้ความสามารถด้านการใช้ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่

4)      โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศกรมอนามัย

แผนงาน 4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศทและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ทุกส่วนงาน

1)      โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

2)      โครงการประกวดการพั ฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานกรมอนามัย

3)      โครงการส่งเสริมการสร้างชุมชนคน ICT กรมอนามัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้