คุณกำลังมองหาอะไร?

นะนำทีม IT

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาว ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นาง ปัทมา มโนมัธย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นาย กิตตินันท์ สายะเวส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นาย ศรัณยู จำปาไชยศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาว มัณฑนา ควรพินิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาว แพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นาย สุชาญ กิจลือเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 6