คุณกำลังมองหาอะไร?

 

หน้าที่และอำนาจ 

 

1 ขับเคลื่อนกรมอนามัยให้เป็นองค์กรดิจิทัลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2 กำหนดทิศทาง นโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมอนามัยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดทำแผนงาน โตรงการงบประมาณด้านดิจิทัล

3 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการขับเคลื่อนบริการอัจฉริยะด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4 พัฒนาระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย

5 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

6 พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแก่บุคลากรกรมอนามัย ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

7 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ ผลักดัน กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานตามกฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

8 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ว636 คำสั่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย