คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (2564)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (๒๕๖๓)
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความต่อเนื่ององค์กร(Business Continuity Plan : BCP)ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 14.31 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Government Mobile Application Standard V.1
ขนาดไฟล์ 9.94 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแจ้งนโยบายการใช้งานเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของเครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) (๑๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๓ ก ๓ กันยายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ( ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ )
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๔๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด (๙ กันยายน ๒๕๕๒)
ขนาดไฟล์ 9.13 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๑ (๕ กันยายน ๒๕๕๑)
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕) ประจำปี ๒๕๕๐ พิมพ์ครั้งที ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับการ์ตูน)
ขนาดไฟล์ 16.74 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างปีงบประมาณ และการจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (๑ เมษายน ๒๕๔๘)
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Safety net คู่มือการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕) และการจัดระเบียบเว็บไซต์ของทางราชการหลังการจัดโครงสร้างใหม่ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม ๒๕๕๖)
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย