คุณกำลังมองหาอะไร?

บุ

บุคลากรกลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นายนุกูลกิจ พุกาธร

หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพและรองผู้อำนวยการกองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายกิตตินันท์ สายะเวส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวพันทวี แข่งขัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 5

นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 6

ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เดชผดุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 7