คุณกำลังมองหาอะไร?


วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 6/2563
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     2.1 หัวข้อ การบริการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
     นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
     2.2 หัวข้อ ระบบคอร์สอนามัยออนไลน์ : MOOC Anamai
     นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สมคิด ปราบภัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1  หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Portfolio Overview
  • Modern Workplace (O365, Office, Window)
  • Business Application (CRM, ERP)
  • Application & Infrastructure (Azure)
  • Data & AI (Azure)
   นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
   2.2 หัวข้อ การใช้งาน Microsoft healthcare solution
   นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 4/2563
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   นำเสนอโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
   Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2563
ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 1
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา และนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 

   Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)

3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2563
ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   นำเสนอโดย  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
   2.2  หัวข้อ  "Paperless Platform & E-Office” โดย Paperless Platform เป็นธุรกรรมไร้กระดาษที่เชื่อมต่อบนแพลทฟอร์มเดียวกัน ซึ่งจะบริหารจัดการเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสนอและเซ็นเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน E-Office เป็นระบบบริหารงานภายในองค์กร เช่น บริหารการประชุม จัดเก็บไฟล์ จองห้องประชุม จองรถ สารบรรณ จัดการครุภัณฑ์ แจ้งเวียน ฟอร์มออนไลน์ ใบลา เป็นต้น
   นำเสนอโดย  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 
   2.3  หัวข้อ  "โปรแกรมสอนออนไลน์” เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนความรู้ โดยครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นทั้งผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา การจัดเก็บงานเป็นระเบียบ มีระบบการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัย
   นำเสนอโดย  นายถิรายุ มีฤกษ์สม ตำแหน่ง นักวิจัย และนายกฤษณพงษ์ พิพัฒน์ฐากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยโรค   ปรสิต    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   นำเสนอโดย  บริษัท ไอสาม เกทเวย์ จำกัด
 
3    การให้ความรู้และสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
 
 
     3.1.1  แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565    
     3.1.2  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     3.1.3  การพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
     3.1.4  การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
 
   3.2  สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
 
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
   2.2 หัวข้อ "โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (Long Term Care 3C)” นำเสนอโดย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
 
 
   2.6 Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 6/2562
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1 หัวข้อ "แอพพลิเคชั่น Pules เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” นำเสนอโดย บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).
 
   2.2 หัวข้อ "แอพพลิเคชั่นฟันดี” นำเสนอโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 
   
   2.4 Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 4/2562
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2562
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1 หัวข้อ "โปรแกรมบริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุข” นำเสนอโดย นางกฤษณา ประกอบชีพ บริษัท เคพิส จำกัด

 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.3  หัวข้อ "การบูรณาระบบงานร่วมกันระหว่างระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม กับระบบบูรณาการร่วมกับระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” นำเสนอโดย นางสาวอำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย , นางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    กล่าวเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดย นายแพทย์บัญชา ค้าของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)